Մայրենի(դասարանական և տնային առաջադրանքներ) 18.05.2021

Մայիսի 18

Առաջադրանքներ դասարանում և տանը

  1. Բառերից անջատի´ր նախածանցները:

Վերհանել, դժբախտ, անհնար, չկամ, չգալ, դժգոհ, անհեռատես, արտաբյուջե, ներմուծել:

Վերհանել-վեր

դժբախտ-դժ

անհնար-ան

չկամ-չ

չգալ-չ

դժգոհ-դժ

անհեռատես-ան

արտաբյուջե -արտ

ներմուծել-ներ

  1. Պարզ բառերին արմատներ ավելացրո´ւ և ստացի´ր բարդ բառեր:

Շուն, գինի, բույս, հույս, լույս, տարի, օր:

Շուն-շնաձուկ

գինի-գինետուն

հույս-հուսախաբ

լույս-լուսամուտ

տարի-տարեմուտ

օր-օրացույց

3. Գրի´ր բառերի առաջին արմատները չհնչյունափոխված ձևով և որոշի´ր, թե բառերում ինչ հնչյունափոխություն է կատարվել:

Օրինակ՝ լուսամուտ- լուս-լույս

Լուսամուտ, այգեպան, սիրահար, առվակ, գոտեպնդել, մթնել, հուսահատություն, ընկուզենի,  գրող, Էջմիածին:

լուսամուտ- լուս-լույս

այգեպան-այգի

սիրահար-սեր

առվակ-առու

գոտեպնդել-գոտի

մթնել-մութ

Հուսահատություն-հույս

ընկուզենի-ընկույզ

գրող-գիր

Էջմիածին-իջնել

  1. Առանձնացրո´ւ գոյականները:

Աշխատելով, աշխատանք, հիշողություն, մազերից, հոգիներին, գեղեցիկ, դանդաղ, գեղեցկություն, մեղմորեն, խոսելով, գրիչով, խոսքով, վազելով, վազքով, սեղանում, անտառում, խոսում, գոռում, մեծանում, խոսքում, վերադառնալով, տնտեսուհի, հաճելի:

Գոյական- աշխատանք, հիշողություն , հոգիներին ,մազերից,գրիչով,խոսքով,տնտեսուհի:

5. Բառերը բաժանի´ր արմատների, ածանցների: Չմոռանա´ս հոդակապը:

        Օրինակ՝ Մարդակեր =մարդ+ա+կեր

       Դասացուցակ, չտես, մարդակեր, յուղոտ, հացաման, ամանեղեն, լուսավոր, լուսամուտ, անտեսանելի, խոշորացույց, ցուցամատ, դռնակ, լավություն, անհոգնել, դժգոհ, քարոտ, պարսկուհի, հայուհի, Վրաստան:

Դասացուցակ-դաս+ա+ցուցակ

չտես-չ+տես

մարդակեր-մարդ+ա+կեր

յուղոտ-յուղ+ոտ

հացաման-հաց+աման

ամանեղեն-աման+եղեն

լուսավոր-լույս+ա+վոր

լուսամուտ-լույս+ա+մուտ

անտեսանելի-ան+տես+ա+նելի

խոշորացույց-խոշոր+ա+ցույց

ցուցամատ-ցույց+ա+մատ

դռնակ-դուռ+ակ

լավություն-լավ+ություն

անհոգնել-ան+հոգնել

դժգոհ-դժ+գոհ

քարոտ-քար+ոտ

պարսկուհի-պարսիկ+ուհի

հայուհի-հայ+ուհի

Վրաստան -վրացի+ստան

  1. Ա խմբի բառերին միացրո´ւ Բ խմբի ածանցները և ստացի´ր նոր բառեր:

        Ա. Հաց, հայ, հնդիկ, հոտ, գոհ, գարուն

        Բ. Եղեն, ան, դժ,ային, ստան, ուհի

Հացեղեն,Հայաստան,հնդկուհի,անհոտ,դժգոհ,գարնանային

  1. Կետերի փոխարեն գրի´ր տրված բառերից մեկը:

Նստելու համար մի հարթ տեղ եմ փնտրում: (հարդ, հարթ)

Քամին ամբողջ հարդը բարձրացրել ու պտտում էր օդում: (հարդ, հարթ)
Տարբեր ախտեր քայքայել էին մարմինը: (աղտ, ախտ)
Փոշիով ու աղտով էր ծածկված փողոցը: (աղտ, ախտ)
Մի ուղտ քարավանից առանձնացել էր: (ուղտ, ուխտ)
Քո արած ուխտը թանկ է բոլորիս համար: (ուղտ, ուխտ)

  1. Տրված բառերը գործածելով՝ պատմություն հորինի՛ր:

Թախտ, զմրուխտ, նախշունճամփորդ, ճեղք, կողպեք, գաղտնիք, ճամփորդել,սանդուղք,  վախկոտ, տախտակ, եղբայր, նուրբ, երփներանգ, համբուրել:

Մի մարդ է լինում, երբ աշխատանքից գալիս է ,նստում է թախտին ու պատուհանից տեսնում , որ իր տնկած ծառը ճեղքվել է: Նա հարց ու փորձ է անում և գտնում այդ խնդրի լուծումը: Ճամփորդը ճամփորդեց և գտավ մի շատ հետաքրքիր և միաժամանակ շատ թանկարժեք զմրուխտ :Գտած զմրուխտը շատ նախշուն էր, բայց մինչև չբացեր թափանցիկ դուռը ,չէր կարող վերցնել այդ նուրբ զմրուխտը, որը փակված էր կողպեքով, բայց դեռ դա էլ հեչ, մինչ այդ, այտեղ կար սանդուղք և շատ դժվար ճանապար ,չնայած նրան, որ նա վախկոտ էր ,նա հաղթահարեց այդ ճանապարը և տախտակների վրայով անցնելով,հասավ իր նպատակին:Այնտեղ հանդիպեց իր եղբորը,որը համբուրեց նրան և տարավ իր երփներանգ այգին:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s