Անգլախոս մաթեմաթիկոսները

Many people enjoy working on grid puzzles as small, quick challenges of their mathematical and logical skills. Here is one you may not have seen, the OkiDoku. How does it work? Looking at the grid above, try to find four different numbers and put them in these 16 squares in a way that will satisfy the following two conditions:

Շատերը սիրում են աշխատել ցանցային հանելուկների վրա ՝ որպես իրենց մաթեմատիկական և տրամաբանական հմտությունների փոքր, արագ մարտահրավերներ: Ահա մեկը, որը դուք կարող եք չտեսել ՝ OkiDoku- ն: Ինչպես է դա աշխատում? Նայելով վերը նշված ցանցին ՝ փորձեք գտնել չորս տարբեր թվեր և դրանք դնել այս 16 հրապարակներում այնպես, որ բավարարեն հետևյալ երկու պայմանները.Open document settings

  1. Each of these four numbers must appear exactly once in each row and in each column.
  2. The blocks with thick borders are called cages. Each cage shows a target number and a mathematical operation. The operation applied to the numbers in the cage should produce the target number. For example, there is a cage in the first row with a target number of 20 and a mathematical operation of multiplication. The puzzle solver should put three numbers in the cage so that the product of these numbers is 20.

Այս չորս թվերից յուրաքանչյուրը պետք է հայտնվի ճիշտ մեկ անգամ յուրաքանչյուր շարքում և յուրաքանչյուր սյունակում:
Հաստ եզրերով բլոկները կոչվում են վանդակներ: Յուրաքանչյուր վանդակ ցույց է տալիս նպատակային համարը և մաթեմատիկական գործողությունը: Վանդակում գտնվող համարների նկատմամբ կիրառվող գործողությունը պետք է առաջացնի նպատակային համարը: Օրինակ, առաջին շարքում կա վանդակ `20 նպատակային համարով և բազմապատկման մաթեմատիկական գործողությամբ: Հանելուկ լուծողը պետք է վանդակի մեջ դնի երեք համար, որպեսզի այս թվերի արտադրյալը լինի 20:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s