Մայրենի

  1. գրաբարից թարգմանություն

Ողջույն սիրելի երեխաներ։Խնդրում եմ գրաբարով գրված հետևյալ ասույթները գրել  աշխարհաբարով․

  1. Վա՛յ որ պահէ զագահութիւն չար ի տան իւրում – վայ նրան, 
  2. ով չար ագահությունը իր տուն է տանում։

2.Մարգարէ յիւրում գաւառի պատիւ ոչ ունի – Մարգարեն իր գավառում պատիվ չունի։

2. Ածանցներ

Հայերենում կարող են լինել ածանցավոր բառեր: Ածանցավոր կոչվում են այն բառերը որոնք կազմված են որևէ արմատից և ածանցից: Ածանցը իմաստ չի արտահայտում, մասնիկ է, որը կարող է ավելանալ արմատի առջևից կամ վերջից և նրան նոր իմաստ հաղորդել: Ածանցները լինում են նախածանցներ և վերջածանցներ:

 Առաջադրանք ՝ հորինել փոքրիկ պատմություն արևի և լուսնի մասին ևայնտեղ  ցույց տալ ածանցավոր բառերը։

                                                                      Լուսինը և արևը

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s