Ամբողջ թվերի համեմատում

418, 419- ա-զ, 420, 422, 424, 426, 427, 432-ա-զ, 434։

 1. Գրե՛ք հետևյալ թվերը`
  ա) աճման կարգով. 31, –1, – 7, –1, 0, –11, 24, 7, – 2 ,–6,
  • – 11, – 7 , – 6 , – 2 , – 1 , 0 , + 7 , + 24 , + 31 :
   բ) նվազման կարգով. –11, –3, –7, 12, 4, –8, –17, –30, 1, 0, 13։
  • – 3, – 7, – 8, – 11, – 17, – 30, 0, + 1, + 4, + 12, + 13:
 2. Աստղանիշի փոխարեն գրե՛ք այնպիսի ամբողջ թիվ, որի դեպքում կստացվի ճիշտ անհավասարություն. ա) –4 < -3 < 0, բ) –7 < -2 < –3, գ) –19 < -10 < –14, դ) –1 < 0 < 1, ե) 8 > -3 > –1, զ) –4 > -5 > –6,
 3. Ամբողջ թվերի շարքում ո՞ր երկու թվերի հարևանությամբ է գտնվում տրված թիվը.
  • ա)8 9 10,
  • բ)-1 0 1,
  • գ)0 1 2,
  • դ)- 3 –2 – 1,
  • ե)- 8 –7 – 6,
  • զ)- 101 –100 99,
  • է)- 201 –200 -199 ,
  • ը)- 353 –352 – 351։
 4. Գրե՛ք որևէ յոթ ամբողջ թվեր, որոնք մեծ են՝
  ա)–3-ից, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4,
  • բ) –6-ից,- 5, -4,-3, -2, -1, 0, 1
  • գ) –7-ից, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0
  • ե) 2-ից, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
  • է) –5-ից, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2
   դ) 0-ից, 1, 2, 3, 4, 5 ,6 ,7
  • զ) 10-ից, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
  • ը) 5-ից։ 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
  • Գրի՛ առեք հետևյալ պնդումները՝ օգտագործելով անհավասարությունների նշանները.
  • ա) 11-ը մեծ է 0-ից, 11 > 0 գ) –10-ը բացասական թիվ է, – 10
  • բ) –7-ը փոքր է 0-ից, -7 < 0 դ) 2-ը դրական թիվ է։ 2
 5. Գրե՛ք ամենափոքր միանիշ, երկնիշ և եռանիշ ամբողջ թվերը։
  • 1
  • 10
  • 100
 6. Ո՞ր թվանշանները կարելի է գրել աստղանիշի փոխարեն, որպեսզի ստացվի ճիշտ անհավասարություն. ա) –25 < –24,
  • գ) –16936 > –16937,
  • բ) –8772 < –8672,
  • դ) –8869 > –9868։
 7. Գտե՛ք համեմատության չգրված անդամը.
  • Երկու թվերի գումարը 18 է։ Եթե ավելի մեծ թվից հանենք նրա
  • մասը, ապա կստանանք ավելի փոքր թիվը։ Գտե՛ք այդ թվերը։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s