Ամբողջ թվերի բազմապատկում 2

597, 598, 600, 601, 603, 604, 606, 607, 608, 609։

597. Կարելի՞ է արդյոք պնդել, որ հակադիր ամբողջ թվերից յուրաքանչյուրը ստացվում է` մյուսը –1-ով բազմապատկելու միջոցով։ Այո

598. Ինչի՞ է հավասար a և b ամբողջ թվերի արտադրյալի բացարձակ
արժեքը։ Պատասխանը գրի՛ առեք տառային նշանակումներով։ Axb= |axb|= |ab|

600. Ինչպե՞ս կփոխվի երկու ամբողջ թվերի տարբերությունը, եթե՝
ա) նվազելիից հանենք –5, 5-ով կնվազի
բ) նվազելիին գումարենք –7, 7-ով կնվազի
գ) հանելիից հանենք –2, 2-ով կմեծանա
դ) հանելիին գումարենք –3, 3-ով կմեծանա

601. Լրացրե՛ք աղյուսակը` դատարկ վանդակներում գրելով սյունակում
նշված թվերի տարբերության բացարձակ արժեքը.

8 2 -1 -3 11 0 5

3 9 4 -11 7 -6 0

11 11 3 -14 18 -6 5

603. Հաշվե՛ք.
ա) | – 4 – *|, եթե աստղանիշի փոխարեն գրված լինի –3 թիվը, = -1
բ) |5 – * – 8|, եթե աստղանիշի փոխարեն գրվի –9 թիվը, = – 12
գ) |* – 2| + |* – (–1)|, եթե աստղանիշի փոխարեն գրվի 6 թիվը։ = 11

604. Տրված են –7 և +5 թվերը։ Գտե՛ք նրանց տարբերության բացարձակ
արժեքը և նրանց բացարձակ արժեքների տարբերությունը։ 12 և 2

606. Ինչի՞ է հավասար նույն նշանն ունեցող երկու ամբողջ թվերի
գումարի բացարձակ արժեքը։

Գումարը հավասար է այդ թվերի բացարձակ արժեքների գումարին։

607. Բանվորը պատրաստեց 60 մանրակ՝ այդպիսով աշխատանքը կատարելով 120 %-ով։ Քանի՞ մանրակ պիտի պատրաստեր բանվորը։ 100×60:120= 50

608. 68-րդ նկարում պատկերված են երկու հողակտորների հատակագծերը։ Գտե՛ք և համեմատե՛ք այդ հողակտորների մակերեսները, եթե հատակագծի մասշտաբը 1։2000 է։

609. Քաղաքից դուրս եկավ մի մեքենա, որի արագությունը 80 կմ/ժ էր։
հետո նրա հետևից շարժվեց մեկ ուրիշ մեքենա, որի արագությունը
90 կմ/ժ էր։ Քաղաքից դուրս գալուց ինչքա՞ն ժամանակ անց
երկրորդ մեքենան առաջինից 20 կմ առաջ անցած կլինի։ 2 ժամում

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s