English homework

what ինչ

where որտեղ

who ով

how ինչպես

2. A: Who are you from?

B: I am from Rome.

3.A: What is this in English?

B: It is a book.

4.A: Where is your school?

B: It is here,in Milan.

5 A: How old are you?

B: I am 13.

6. A: Who is this ?

B: She is my friend.

5.Turkish

7.British

1.Belgan

4.Russian

8.Brazilian

3. Polish

6. Italian

2. Chinese

In class

Excuse me. Youon my foot. (to stand)

“Where is Lilly?”

“SheTV in her room.” (to watch)

Studentsexams twice a year. (to pass)

“Whereyou?” (to go)

“Ito the cinema with my friends.” (to go)

“How oftenyouto the cinema?” (to go)

“Does your brotherin the hospital?” (to work)

“Yes, he is a doctor.”

“Is it raing itoutside?” (to rain)

“No, but the strong wind.” (to blow)

“Does it oftenhere?” (to rain)

“Usually, not more than twice a month.”

Listen! The baby. is cyring (to cry)

On Saturdays, my familyfor a picnic. (to gather)

“Who is in the library now?”

“My classmatesfor the history test there.” (to prepare)

“They oftenfor the history test in the library.” (to prepare)

Emma’s fatherEnglish in our schools. (to teach)

I John tonight. (to meet)

”What are you doing  (to do)

“Wea surprise for our mother.” (to make)

What time do you get up (to get up)

Don’t make noise. Daddyin is sleepink the bedroom. (to sleep)

Lucas is taking a shower now. (to take)

English Homework

Complete the sentences with the forms of to be in the present simple (am, is, are).

 1. I am at home.
 2. She is not at home in the morning.
 3. We are in the park.
 4. This is my new laptop.
 5. Our friends are on their summer holidays.
 6. Uncle George is a good football player.
 7. The dog is under the table.
 8. He is very funny.
 9. The shoes are white.
 10. You are right.
 11. Susan is good at tennis.
 12. They are in the house.
 13. His T-shirts are cool.
 14. My sister is a good swimmer.
 15. She is in Italy.

Change the verb into the correct form:

1. London  is in England.
2. The summer  is hot.
3. She  drives very well.
4. They open the store at 8:00.
5. Linda  is a very pretty girl.
6. I had several jobs.
7. Water is boiling at 100 degrees.
8. Water is freezing at 0 degrees.
9. My sister speaks English.
10. He  have a big apartment.
11. A triangle  have three corners.
12. My birthday  is in June.
13. Books are pages.
14. Dogs  are good friends.
15. I  am working hard.

How do I get to?

 1. How do I get to the bank?

Go straight on along Main Road. Turn left at West Street. Then, turn right at Station Road. It is next to the bookshop.

2. How do I get to the school?

Go straight on along Main Road. Go past the bakery and the toy shop. It’s on your right, opposite the red house.

3. Excuse me, how do I get to the pet shop?

Go straight on along Main Road. Turn left at Middle Road. Then, turn right at Station Road. It is next to the post office.

4. How do I get to the train station?

Go straight on along Main Road. Turn left at West Street and go straight on. It is at the end of the street.

How do I get to?

 1. School-դպրոց
 2. Toy shop- խաղալիքների խանութ
 3. Bakery-հացաբուլկեղեն
 4. Library-Գրադարան
 5. Restaurant- Ռեստորան
 6. Museum- Թանգարան
 7. Main road- Գլխավոր ճանապարհ
 8. Book shop- Գրախանութ
 9. Bank- Բանկ
 10. Pet shop- Կենդանիների խանութ
 11. Post office- Փոստ
 12. Train station- Գնացքի կայան
 13. Bus station- Ավտոբուսի կայան
 14. Airport- Օդանավակայան
 15. East Street-Արևելյան փողոց
 16. West Street-Արևմտյան փողոց
 17. How do I get to the____________________?

Go straight on along Main Road. Turn left at West Street. Then, turn right at Station Road. It is next to the bookshop.

2. How do I get to the___________________?

Go straight on along Main Road. Go past the bakery and the toy shop. It’s on your right, opposite the red house.

3. Excuse me, how do I get to the_______________?

Go straight on along Main Road. Turn left at Middle Road. Then, turn right at Station Road. It is next to the post office.

4. How do I get to the___________?

Go straight on along Main Road. Turn left at West Street and go straight on. It is at the end of the street.

Գնում եմ Մայր դպրոց ․․․

 • Իմ Հյուսիսը. Հյուսիսային դպրոցն ու ես
 • Հյոսիսային դպրոցը ինձ շատ հարազատ դպրոց է։ Ես բացի այդ դպրոցից ոչմի դպրոց չեմ եղել և չեյ էլ ուզում լինել, այդ պատճառով ես չեմ էլ ուզում գնալ ուրիշ դպրոց։
 • Հյուսիսային դպրոցի յոթ հրաշալիքները
 • Հյուսիսային դպրոցում երեխաները աշխատում են ոչ թե տետրերով այլ համակարգիչներով, Մեր դպրոցում կա Ընտրության գործոնեություն, Մեր դպրոցում մեր տետրերը մեր բլոգներն են, Մեր դպրոցը ոչ միայն դպրոց է այլ նաև դպրոց-պարտեզ, Ամառաին արձակուրդների ընթացքում կա ճամբար, Մեր ուսումնական տարին միշտ եղել է 10 ամիս, ես ունեմ հրաշալի ընկեր Նարե Մելքոնյանը։
 • Մայր դպրոցն ու ես
 • Ես Մայր դպրոցում եղել եմ միայն հանդեսների ժամանակ և շատ բան չգիտեմ Մայր դպրոցի մասին։
 • Ի՞նչ սպասելիքներ ունեմ Միջին դպրոցից
 • Հուսով եմ, որ Մայր դպրոցը նույն պես լան է
 • Որքանո՞վ եմ ճանաչում Մայր դպրոցը
 • Գրեթե չեմ ճանաչում։
 • Իմ ամենասիրելի վայրը Մայր դպրոցում
 • Մարզադահլիճը։