We went to sking yesterday․ It was very enjoyable, I fell 4 times but it went very well.

Մենք երեկ գնացել եինք սհելու ։Շատ հավես անցավ 4 անգամ ընկա բայց շատ լավ անցավ։

Мы вчера ходили кататься․Это было очень приятно, я упал 4 раза, но все прошло очень хорошо.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s