Русский язык. Домашнее задание

  1. Прочитать басню Лафонтена «Фортуна и дитя»
  2. Вставить пропущенные буквы и знаки препинания. Выписать из текста все местоимения, указать их разряд. 

Жила(была) белка в лесу ни(о)чём не тужила и никто её (не)беспокоил. Спала она на ветке большой-прибольшой ели. (Ни)когда не заботилась (ни)(о)ком толь­ко о себе. Прошло (не)много времени и у неё появилось несколько бельчат. Теперь белка (ни)ку­да от них не уходила.

Когда(же) зимой начались обвалы какой(то) тяжёлый ком снега обрушился с вершины дерева на крышу жилища белочки. Белка выскочила а её беспомощные дети оказались в ловушке. (Ни)куда бе­жать не(к)кому обратиться за помощью. Неужели (ни)кто не спасёт бельчат? Белка сама быстро принялась раскапывать снег. (К)счастью круглое внутреннее гнездо из мягкого мха осталось целым. Никогда лесная жительница не была так счастлива. Ничто больше (не)омрачит её радости. (По В. Бианки)

В лесу – единственное число

Ветке – ед. число

Вершины дерева – ед. число

На крышу жилища – ед. число

Гнездо – ед. число

3. Ответьте на вопросы.

  1. Кого ты встретил в академии? (он и она) – я встретила в академии его и её. 2. Кого он ждёт в общежитии?(мы) – он ждёт в общежитии нас. 3. Кого вы давно не видели? (вы и они) – вы давно не видели вам и их 4. Кого мы знаем в академии? (он и я) – мы знаем в академии его и меня 5. Кого мы не знаем? (ты) – мы не знаем тебя 6. Кого ты любишь? (она). – ты любишь её

Օրգանիզմների փոխադարձ կապը և հարմարվածությունը շրջակա միջավայրի պայմաններին

Օրգանիզմների փոխադարձ կապը: Կենդանի օրգանիզմների միջև կան շատ հետաքրքիր, բազմապիսի կապեր: Դրանք պայմանավորում են կենդանի օրգանիզմների սնունդը, ապահովում նրանց բազմացումը և տա­րածումը բնության մեջ, կենդանի օրգանիզմների թվաքանակը: Այդ կա­պերն այդքան էլ պարզ չեն, դրանք կարող են լինել ուղղակի և անուղղակի: Շրջակա միջավայրում մի բույսը կամ կենդանին, սովորա­բար փոխազդում է մի քանի այլ բույսերի և տարբեր կենդանիների հետ: Այդ կապերն այնքան կարևոր են, որ մի բույսի կամ կենդանու անհետացումը կարող է անդրադառնալ մյուս բույսի կամ կենդանու վրա:

Կենդանի օրգանիզմների փոխադարձ կապերը հաճախ որոշվում են նաև նրանց միայնակ կամ խմբային կենսակերպով:

Օրգանիզմների հարմարվածությունը շրջակա միջավայրի պայման­ներին: Կենդանի օրգանիզմները տարածված են կենսոլորտի տարբեր շերտերում՝ ջրում, հողում, օդում: Սակայն նրանցից յուրաքանչյուրը հարմար­ված է իր ապրելու միջավայրին, դրանում կատարվող սեզոնային փոփո­խություններին: Այդ պատճառով նա ունի տարբեր հարմարանքներ:

Չոր պայմաններում ապրող բույսերը ջուր հայթայթում են տարբեր ե­ղանակներով: Մի դեպքում դա մի քանի, նույնիսկ տասնյակ մետր երկարությամբ արմատային համակարգն է, որը հողում հասնում է հողի խորը շերտերին: Այդպիսին է, օրինակ, անապատներում աճող ուղտի փուշը, որի արմատի երկարությունը հասնում է 20 մետրի: Մի այլ դեպքում դա տերևների փոքր մակերևույթն է, դրանց վրա մազմզուկնե­րի զարգացումը: Կան բույսեր, օրինակ՝ կակտուսները, ո­րոնք հյութալի մասերում պաշարում են ջուր:

Ցրտին դիմանալու համար կենդանիները ճարպակալում են, կան այնպիսիները, որոնք ծածկված են փետուրներով կամ բրդով: Կան կենդանի­ներ, որոնք քուն են մտնում: Հողում ապրող շատ կենդանիները կույր են, բայց ունեն սուր հոտառություն. նրանք լավ են տարբերակում հոտերը: Այդ հարմարանքն օգնում է սնունդ գտնել:

Առավել լավ են արտահայտված ջրում ապրելու համար կենդանիների հարմարանքները: Նրանցից շատերն ունեն մարմնի շրջահոսելի ձև, լո­ղակներ և այլն:

Շրջակա միջավայրին կենդանի օրգանիզմների հարմարվածությունը նրանց կառուցվածքի և կենսագործունեության առանձնահատկություննե­րի արդյունք է:

Շրջակա միջավայրին կենդանի օրգանիզմների հարմարվածությունը հարաբերական է: Միջավայրի պայմանների փոփոխման հետ որոշ հար­մարանքներ կարող են կորցնել իրենց նշանակությունը։ Այդ պատճառով մի միջավայրում հարմարված բույսերը և կենդանիները մի այլ միջավայ­րում կարող են ընկճվել և նույնիսկ մահանալ:

Հարցեր և առաջադրանքներ

  1. Շրջակա միջավայրի պայմաններին հարմարվելու՝ կենդանի օրգա­նիզմների ի՞նչ հարմարանքներ կան: Բերեք օրինակներ:

Կենդանի օրգանիզմները տարածված են կենսոլորտի տարբեր շերտերում՝ ջրում, հողում, օդում: Սակայն նրանցից յուրաքանչյուրը հարմար­ված է իր ապրելու միջավայրին, դրանում կատարվող սեզոնային փոփո­խություններին: Այդ պատճառով նա ունի տարբեր հարմարանքներ:

  1. Ինչպիսի՞ն է կենդանի օրգանիզմների հարմարվածությունը: Ինչ­պե՞ս հասկանալ այն, որ նրանց հարմարվածությունը հարաբերա­կան է:

Շրջակա միջավայրին կենդանի օրգանիզմների հարմարվածությունը հարաբերական է: Միջավայրի պայմանների փոփոխման հետ որոշ հար­մարանքներ կարող են կորցնել իրենց նշանակությունը։

  1. Դիտեք շրջապատի բույսերի և կենդանիների փոփոխությունները՝ շրջակա միջավայրի պայմաններից կախված: Փորձեք ներկայաց­նել բույսերի և կենդանիների սեզոնային փոփոխությունների ժամ­կետները:

Սակայն նրանցից յուրաքանչյուրը հարմար­ված է իր ապրելու միջավայրին, դրանում կատարվող սեզոնային փոփո­խություններին: Այդ պատճառով նա ունի տարբեր հարմարանքներ:

  1. Եթե շրջապատում տեսել եք բարդի, թխկի և սզնի, ապա փորձեք հիշել, թե ե՞րբ և ի՞նչ հերթականությամբ են դրանք ծաղկում:

Բարդին ծաղկում է վաղ գարնանը։

Թխկին ծաղկում է ապրիլ֊մայիս ամիսներին։

Սզնին ծաղկում է մայիս֊հունիս ամիսներին։

Հայոց լեզու գիրք 5

228. Երեք տասնյակ – երեսուն

Չորս տասնյակ – քառասուն

Հինգ տասնյակ – հիթսուն

Վեց տասնյակ – վաթսուն

Յոթ տասնյակ – յոթանասուն

Ութ տասնյակ – ութանասուն

Ինը տասնյակ – իննսուն

229․ Ա խմբի բառերը կից թվականներ են, որովհետև 11-99 թվերը գրվում են միասին, իսկ Բ խմբի հարադիր, որովհետև գրվում են առանձին։

230․

Վաթսունհինգ, քառասունութ, հարյուր յոթ, իննսուներեք, վեց հազար ութսունյոթ, չորս հազար երեք հարյուր քսանմեկ, յոթ հարյուր ութսունվեց։

231․

Իննսուն, ինը հարյուր, ինը, ինն տարբեր տեղերում տարբեր ձեվեր են օգտագործում։

232․

Իմ անունը մատյանում քսաներկուերորդն է։ = Իմ անունը մատյանում համար քսաներկուերորդն է։ Առաջնորդ համար վեց հրամանով անծանոթների ժպտալն արգելեց։ = Առաջնորդ վեց հրամանով անծանոթների ժպտալն արգելեց։ Գրքի երեք հարյուր քսանմեկերորդ խնդիրն է լուծում։ = Գրքի համար երեք հարյուր քսանմեկերորդ խնդիրն է լուծում։ Նրա ծանոթն ապրում էր Ծաղկի փողոցի համար երկու տանը։ = Նրա ծանոթն ապրում էր Ծաղկի փողոցի երկու տանը։

233․

Տաս օր է, որ բակ չեմ իջել – Տասներորդ օրն է, որ բակ չեմ իջել։

Երրորդ դասարանցի քույրիկս երկու տարով փոքր է ինձնից։

Երկիր թռչող յուրաքանչուր եկրորդ նավն ինձ հյութեր է բերում։

Խաղի երեսունհինգերորդ թոպեում եղբայրս գոլ խփեց։

Մեկից սկսած յուրաքանչյուր տասներկուերորդ թիվն առնաց մնացորդի կբաժանվի տասներկուսի։

Յուրաքանչյուր չորորրդ ամսվա քսանութերորդ օրը նվիրում էր աշխատանքային սեղանն ու պահարանը կարգի բերելուն։

Կյանքի ություներկուերորդ տարում որոշեց հեխանիվ քշել։

Արդեն տասնվեցերորդ տարում գեղացահքի սիրահարներ կային Հոլանդիաում։

Իմ առաջին գործը քեզ սիրով ոքնելն է։