Կատարի՛ր առաջադրանքները:

1.Հաշվի´ր, թե տրված բառերի  մեջ քանի՞ տառ, քանի՞ հնչյուն կա:

Օրինակ՝

Երևան — 5 տառ, 7 հնչյուն:

Արև, ոզնի, ոհմակ, հրեղեն, երախտամոռ, տերև, հարևան, եղանակ, սեղան, երազ:

Արև-3 տառ 4 հնչյուն , ոզնի-4 տառ 5 հնչյուն , ոհմակ- 5 տառ 6 հնչյուն , հրեղեն- 6 տառ 6 հնչյուն , երախտամոռ – 9 տառ 10 հնչյուն , տերև- 4 տառ 5 հնչյուն , հարևան- 6 տառ 7 հնչյուն , եղանակ- 6 տառ 7 հնչյուն , սեղան- 4 տառ 4 հնչյուն , երազ- 4 տառ 5 հնչյուն :

2. Տրված բառերը վանկատի՛ր (վանկերի բաժանի՛ր): Բառերի դիմաց գրված է վանկերի քանակը:

Օրինակ՝ արահետ (3)- ա-րա-հետ

Արահետ (3), կածան (2), հերոս (2), բերանբաց (3), արկածային

(4), արդարադատ (4), կարգապահ (3), հերթական (3),

մատակարարել (5), ազատասեր (4):

Արահետ (3) ա-րա-հետ , կածան (2) կա- ծան , բերանբաց (3) բե-րան-բաց , արկածային (4) ար-կա-ծա-յին , արդարադատ (4) ար-դա-րա-դատ , կարգապահ (3) կար-գա-պահ , հեթական (3) հեր-թա-կան , մատակարարել (5) մա-տա-կա-րա-րել , ազատասեր (4) ա-զա-տա-սեր:

3Տրված են վանկերՎերականգնի´ր վանկատված (վանկերի

բաժանվածբառերը

Օրինակ` թե-թե-վա-նալ – թեթևանալ:

Ա. Տե-րև, ա-րև-մուտք, ա-րև-կող, Տա-թև:

Տե-րև-տերև , ա-րև-մուտք-արևմուտք , ա-րև-կող-արևկող , Տա-թև-Տաթև:

Բ. Տե-րե-վա-թափ, անձ-րե-վա-յին, ա-րե-վոտ, սե-վուկ,  բե-վե-ռա- յին,  ձե-վա-կան, թե-վա-վոր,  ու-ղե-վոր:

Տե-րե-վա-թափ-տերևաթափ , անձ-րե-վա-յին-անձրևային , ա-րե-վոտ-արևոտ , սե-վուկ-սևուկ , բե-վե-ռա- յին-բևեռային , ձե-վա-կան-ձևական , թե-վա-վոր-թևավոր , ու-ղե-վոր-ուղևոր: