The House

Mr. and Mrs. Smith have one son and one daughter. The son’s name is John. The daughter’s name is Sarah.

The Smiths live in a house. They have a living room. They watch TV in the living room. The father cooks food in the kitchen. They eat in the dining room. The house has two bedrooms. They sleep in the bedrooms. They keep their clothes in the closet. There is one bathroom. They brush their teeth in the bathroom.

The house has a garden. John and Sarah play in the garden. They have a dog. John and Sarah like to play with the dog.

Պարոն և Տիկին։ Սմիթը ունեն է մեկ որդի և մեկ դուստր։ Նրա անունը Ջոն է։ Նրա դստեր անուն Սառա է։ Սմիթները ապրում են մի տանը։Այն ունի հյուրասենյակ։ Հյուրասենյակում կա հեռուստացույց։ Նրա հայրիկը պատրաստում է խոհանոց։ Կա մի ճաշասենյակ։ Նրա տանը կա ննջասենյակ։ Նրանք քնում է ննջասենյակում։ Նրանք պահում են նրանց հագուստները պահարանում։ Այնտեղ կա մեկ լոգասենյակ։ Նա լվանում է իր ատամները լոգասենյակում։ Տունը ունի մի բակ։ Ջոնը և Սարահը խաղում են բակում։ Նա ունի շուն։ Ջոն և Սարահը սիրում են խաղակ շան հետ։