the coidest-ամենա ցուրտ

season-եղանակ

covered with snow-ծածկված ձյունով

shocvel-բահով մեքենա

path-ուղի ճանապար

drivewa-փողոց մեքենա ճանապար

shoud wear-պետք է տաք հաքնվել

to keer warm-տաք պահել

to fight-կռվել

buid-կառուցել

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s