07.05.2020

  1. Տրված թվերը գրի՛ր տառերով։

654187 – Վեց հարյուր հիսունչորս հազար հարյուր ութսունյոթ

485950 – չորս հարյուր ութսունհինգ հազար իննհարյուր հիսուն

475100 – չորս հարյուր յոթանասունհինգ հազար հարյուր

Continue reading “07.05.2020”