Дворец из мороженого

1.В каком городе построили дворец из мороженого?

А) в Ереване  б) в Болонье в) в Париже

 

  1. Что просила старушка на празднике?

А) кресло б) еще мороженого в) воды

 

  1. Что случилось после праздника?

А) у всех болели животы б) у всех заболело горло в) не болели животы г) не болело горло

 

  1. Вставь пропущенные буквы.

 

Стражник, дворец, старушка, доктор, праздник, кресло.

 

  1. Перепишите, найдите пропущенные слова из текста.

 

Крыша дворца была из взбитых сливок, дым, что поднимался над трубами, из фигурного сахара, а сами трубы – из цукатов.

А городской стражник заметил вдруг, что во дворце подтаивает одно окно.

По приказу докторов ни у кого не  болели  животики.

 

  1. Опиши дворец. Он какой?

Дворец был большой, красивый, очень сладкий и вкусный. Я бы тоже хотела побывать там.

 

Սասունցի Դավիթ Հովհաննես Թումանյանի մշակումը

Սասունցի Դավիթ

Հովհաննես Թումանյանի մշակումը

 

9

Դավիթ չըդառավ, մի կըրա՜կ դառավ։
Ճարը կըտըրված՝ Օհանը բերավ
Նետ-աղեղ շինեց ու տըվավ իրեն՝
Գընա, որս անի սարերի վըրեն։
Դավիթ նետ-աղեղն առավ Օհանից,
Հեռացավ Սասմա քաղաքի սահմանից
Ու դառավ որսկան։ գնաց, մի կորկում
Լոր էր սպանում, ճնճղուկ էր զարկում,
Մըթանը գընում իրեն հոր ծանոթ
Աղքատ, անորդի մի ծեր կընկա մոտ,
Վիշապի նըման, երկա՜ր, ահագի՜ն
Մեկնըվում, քընում կըրակի կողքին։
Մի օր էլ, երբ որ իր որսից դարձավ,
Պառավը վըրեն սաստիկ բարկացավ։
— Վա՜յ Դավիթ, ասավ, մահըս տանի քեզ,
Դո՞ւ պետք է էն հոր զավակը լինե՜ս։
Ձեռից ու ոտից ընկած մի ծեր կին —
Ես եմ ու էն արտն աստըծու տակին,
Ինչո՞ւ ես գընում, տափում, տըրորում,
Իմ ամբողջ տարվան ապրուստը կըտրում։
Թե որսկան ես դու — նետ-աղեղըդ ա՛ռ,
Ծըծմակա գըլխից մինչև Սեղանսար
Քու հերը ձեռին մի աշխարհ ուներ,
Որսով մեջը լի որսի սար ուներ.
Եղնիկ կա էնտեղ, այծյամ ու պախրա.
Կարո՞ղ ես — գընա, էնտեղ որս արա։
— Ի՞նչ ես, ա՛յ պառավ, էլ ինձ անիծում.
Ես ջահիլ եմ դեռ, ես նոր եմ լըսում։
Ո՞րտեղ է հապա սարը մեր որսի…
— Գընա՛, հորեղբայրդ — Օհանը կասի։

Continue reading “Սասունցի Դավիթ Հովհաննես Թումանյանի մշակումը”