Միևնույն կարգի գործողություններ պարունակող արտահայտություններ

Դասարանական և տնային առաջադրանքներ

Գումարումն ու հանումը միևնույն կարգի գործողություններ են։

Բազմապատկումն ու  բաժանումը նույնպես միևնույն կարգի գործողություններ են։

Բազմապատկումն ու բաժանումը ավելի բարձր կարգի գործողություններ են համարվում, քան գումարումն ու հանումը։

Միևնույն կարգի գործողությունների կատարման կարգը․

Հաշվի՛ր

2184-725+96542-7205=90796

                     
1) 2184    2)+1459    
    725     96542    
   1459     98001    
                     
                     
   3)98001           
      7205           
    A90796           
                     

1000:4 8:200=10

                     
 1)10004     2) x250  
    8 250        8  
   20         2000  
    20               
    0               
                     
     3) 2000200      
        200 10       
         0          
                     
                     
                     

215 4:20 30=1290

                        
                        
  x 215       860 20    
      4       80  43    
    860        60       
               60       
                0       
                        
   x 43                 
     30                 
     00                 
 + 129                  
   1290                 
                        
                        

8592-657+124567-7025=125477

                        
  8592    +7935        
    657   124567        
   7935   132502        
                        
                        
     132502            
        7025            
      125477            
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        

5100:6 40:200=130

                        
  5100 6      x850     
   48   850      40     
    30         +000     
    30        3400      
     0        34000     
                        
                        
       34000 200        
       200   130        
       140              
        600             
        600             
          0             
                        

33600:60:70 22=1760

                        
 33600 60   560 70    
  300   560   56  80    
   360         0        
   360                  
     0                  
                        
                        
     x80                
      22                
     160                
    160                 
    1760                
                        
                        

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s