slmpe present

Եթե բառը ավարտվումե ss,ch,sh,x,o տառերով ապա he,she,it-ի ժամանակ ավելանում է es Օրինակ He kisses hismother evg morning Mg faiher watches TV evergevening She Finihes her exercises Mg brother goes to schooi everg day եթե բառը ավարտվում է y-տառով he,she,it-ի է i ավելանում է es. I C Օրինակ she cries Բայց եթե y-ից առաջ ձայնավոր է բառին ավելանում է միայն s. Օրինակ He plays. He swims He study He goes

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s