15.05.2020

 1. Կատարի՛ր սյունակով բազմպատկում։

413 x 2 =826

4 1 3
x 2
8 2 6

4603 x 5 =23015

4 6 0 3
x 5
2 3 0 1 5

398 x 7 =2786

3 9 8
x 7
2 7 8 6

 

4500 x 5=22500

4 5 0 0
x 5
2 2 5 0 0

 

745 x 300 =223500

7 4 5
x 3 0 0
2 2 3 5 0 0

582 x 300 =174600

5 8 2
x 3 0 0
1 7 4 6 0 0

Continue reading “15.05.2020”

14.05.2020

 1. Ո՞ր թիվն եմ։

Երկնիշ եմ, կլոր եմ, 8-ի պատիկ եմ, թվանշաններիս գումարը 4 է։ 40

Պատ՝ 40

Երկնիշ եմ, կենտ եմ, 9-ի պատիկ եմ, թվանշաններիս գումարը 9 է։ 81

Պատ՝ 81

Եռանիշ եմ, կլոր եմ, բաժանվում եմ 100-ի, թվանշաններիս գումարը 5 է։ 500

Պատ՝ 500

Եռանիշ եմ, կենտ եմ, թվանշաններս նույնն ես, թվանշաններիս գումարը բաժանվում է 9-ի։ 999,333

Պատ՝ 999,333

Քառանիշ եմ, հազարավորս 5 է, հարյուրավորս 3 է, բաժանվում եմ 100-ի։ 5300

Պատ՝ 5300

Continue reading “14.05.2020”

13.05.2020

 1. Պատմի՛ր 674 820 թվի մասին:
 2. Թիվը գրի՛ր տառերով

վեց հարյուր  յոթանասունչորս հազար ութ հարյուր քսան

 1. Ներկայացրո՛ւ կարգային գումարելիների գումարի տեսքով 600000+70000+4000+800+20
 2. Հարևան թվերն են 674821,674819
 3. Հաջորդող թիվն է 674821
 4. Նախորդող թիվն է 674819
 5. Մեծացրո՛ւ 258.145-ով, 80813-ով.

Continue reading “13.05.2020”

Дворец из мороженого

1.В каком городе построили дворец из мороженого?

А) в Ереване  б) в Болонье в) в Париже

 

 1. Что просила старушка на празднике?

А) кресло б) еще мороженого в) воды

 

 1. Что случилось после праздника?

А) у всех болели животы б) у всех заболело горло в) не болели животы г) не болело горло

 

 1. Вставь пропущенные буквы.

 

Стражник, дворец, старушка, доктор, праздник, кресло.

 

 1. Перепишите, найдите пропущенные слова из текста.

 

Крыша дворца была из взбитых сливок, дым, что поднимался над трубами, из фигурного сахара, а сами трубы – из цукатов.

А городской стражник заметил вдруг, что во дворце подтаивает одно окно.

По приказу докторов ни у кого не  болели  животики.

 

 1. Опиши дворец. Он какой?

Дворец был большой, красивый, очень сладкий и вкусный. Я бы тоже хотела побывать там.

 

Սասունցի Դավիթ Հովհաննես Թումանյանի մշակումը

Սասունցի Դավիթ

Հովհաննես Թումանյանի մշակումը

 

9

Դավիթ չըդառավ, մի կըրա՜կ դառավ։
Ճարը կըտըրված՝ Օհանը բերավ
Նետ-աղեղ շինեց ու տըվավ իրեն՝
Գընա, որս անի սարերի վըրեն։
Դավիթ նետ-աղեղն առավ Օհանից,
Հեռացավ Սասմա քաղաքի սահմանից
Ու դառավ որսկան։ գնաց, մի կորկում
Լոր էր սպանում, ճնճղուկ էր զարկում,
Մըթանը գընում իրեն հոր ծանոթ
Աղքատ, անորդի մի ծեր կընկա մոտ,
Վիշապի նըման, երկա՜ր, ահագի՜ն
Մեկնըվում, քընում կըրակի կողքին։
Մի օր էլ, երբ որ իր որսից դարձավ,
Պառավը վըրեն սաստիկ բարկացավ։
— Վա՜յ Դավիթ, ասավ, մահըս տանի քեզ,
Դո՞ւ պետք է էն հոր զավակը լինե՜ս։
Ձեռից ու ոտից ընկած մի ծեր կին —
Ես եմ ու էն արտն աստըծու տակին,
Ինչո՞ւ ես գընում, տափում, տըրորում,
Իմ ամբողջ տարվան ապրուստը կըտրում։
Թե որսկան ես դու — նետ-աղեղըդ ա՛ռ,
Ծըծմակա գըլխից մինչև Սեղանսար
Քու հերը ձեռին մի աշխարհ ուներ,
Որսով մեջը լի որսի սար ուներ.
Եղնիկ կա էնտեղ, այծյամ ու պախրա.
Կարո՞ղ ես — գընա, էնտեղ որս արա։
— Ի՞նչ ես, ա՛յ պառավ, էլ ինձ անիծում.
Ես ջահիլ եմ դեռ, ես նոր եմ լըսում։
Ո՞րտեղ է հապա սարը մեր որսի…
— Գընա՛, հորեղբայրդ — Օհանը կասի։

Continue reading “Սասունցի Դավիթ Հովհաննես Թումանյանի մշակումը”

07.05.2020

 1. Տրված թվերը գրի՛ր տառերով։

654187 – Վեց հարյուր հիսունչորս հազար հարյուր ութսունյոթ

485950 – չորս հարյուր ութսունհինգ հազար իննհարյուր հիսուն

475100 – չորս հարյուր յոթանասունհինգ հազար հարյուր

Continue reading “07.05.2020”

Սասունցի Դավիթը

Սասունցի Դավիթ

Հովհաննես Թումանյանի մշակումը

 

1

Առյուծ Մըհերը, զարմով դյուցազուն,
Քառասուն տարի իշխում էր Սասուն.
Իշխում էր ահեղ, ու նըրա օրով
Հավքն էլ չէր անցնում Սասմա սարերով։
Սասմա սարերից շա՜տ ու շատ հեռու
Թնդում էր նրա հռչակն ահարկու,
Խոսվում էր իր փառքն, արարքն անվեհեր.
Հազար բերան էր — մի Առյուծ-Մհեր։

Continue reading “Սասունցի Դավիթը”

05.05.2020

 1. Թվերը գրի՛ր թվանշաններով.

ա) երեք հարյուր քառասունհինգ հազար չորս հարյուր տասնչորս -345414

բ) հինգ հարյուր յոթ հազար ութսունվեց -507086

գ) հարյուր տասներկու հազար քառասունմեկ -112041

դ) հարյուր հիսուներեք հազար չորս հարյուր քսանհինգ -153445

Continue reading “05.05.2020”