Kond

Այսոր մենք գնացել ենք Կոնդ թաղամաս: Ծանոթացել ենք պարոն Նայրիի հետ: Նա մեզ տարավ Կոնդ թաղմասի ամենա հետաքրքիր վայրերի հետ:Ինչպես գիտենք այնտեղ ամեն ինչ քարքարոտ էր, Կոնդ թաղմասը բնութագրում էր հին Երևանը: Այնտեղ մենք երքեցին արտասանեցինք: Երքեցինք մեր դպրոցի հիմնը և արտասանեցինք Ես իմ անուշ հայաստանը: Շրջեցին տեսանք որ տների վրա կար հատուկ փայտ որը պաշտպանում է երկրաշարժներից:

Today we went to Kond district. We met Mr. Nairi. He took us to the most interesting places of Kond district. As we know, everything there was rocky, Kond district described old Yerevan. We sang our school hymn and tell the porm of Charents “Es im anoush Hayastani”. As we walked around, we saw that there was special wood on the houses that protects them from earthquakes.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s