16.04.2020

  1. Գրի՛ր բառերով.

127.569 – հարյուր քսանյոթ հազարհինգ հարյուր վաթսունինը

368.208 – երեք հարյուր վաթսունութ հազար երկու հարյուր ութ

696.382 – վեց հարյուր իննսունվեց հազար երեք հարյուր ութսուներկու

915.874 – իննը հարյուր տասնհինգ հազար ութ հարյուր յոթանասունչորս

874.083 – ութ հարյուր յոթանասունչորս հազար ութանասուներեք

748.317 –յոթ հարյուր քարասունութ հազար երեք հարյուր տասնյոթ

Continue reading “16.04.2020”