15.04.2020

  1. Թվերը գրի՛ր թվանշաններով.
  • Երեք հարյուր քառասունվեց հազար չորս հարյուր երեսունութ346438
  • Երկու հարյուր քսանութ հազար յոթանասունյոթ228077
  • Հիսունհինգ հազար ութ55008
  • Հազար չորս հարյուր մեկ1401
  • Հարյուր քսան հազար հինգ120005
  • Չորս հարյուր իննսունինը հազար հարյուր հինգ499105
  • Երեք հարյուր քսան հազար տասը320010
  • Հիսուն հազար վաթսունութ50068
  • Հազար հինգ հարյուր քառասուներկու1542

Continue reading “15.04.2020”