Թվի մասը որոշելը և թվի որոշելը տրված մասով

1.Գտիր՝ 

30-ի 1/2-ը =15

2.Գտիր բնական թիվը, եթե նրա 1/10 -ը հավասար է 3 -ի:

Պատասխան՝ 30 թիվ

 -ն է:

3.Կարդա խնդիրը և որոշիր, թե ի՞նչ է պահանջվում գտնել՝ ամբողջի մասը, թե՞ ամբողջը տրված մասով:

Կաղամբը զբաղեցնում է 28մ2, ինչը կազմում է բանջարանոցի մակերեսի114−ը:Գտիր բանջարանոցի մակերեսը:

Ընտրիր ճիշտ պատասխանի տարբերակը:

  • Պետք է գտնել ամբողջի մասը:
  • Պետք է գտնել ամբողջը տրված մասով:

4.Ճանապարհի երկարությունը132կմ է: Ասֆալտապատել են ճանապարհի1/11-ը:

Հաշվիր, թե քանի՞ կմ են ասֆալտապատել:

Ընտրիր ճիշտ պնդումները:  

Ճանապարհի 1/11-ը 12 կմ է:

Ամբողջը հայտնի է:

Մարզադահլիճի երկարությունը 49 մ է: Գտիր դահլիճի լայնությունն ու բարձրությունը, եթե լայնությունը կազմում է երկարության 2/7 -րդ մասը, իսկ բարձրությունը՝ լայնության 1/2 -ը: 

49 x 2 : 7 = 14 14:2=7

Պատասխան՝

լայնությունը14 մ է, իսկ լայնությունը 7 մ է։

 

Մայրենի

.Հոմանիշ և հականիշ բառեր։

Հոմանիշ են կոչվում մոտ իմաստ արտահայտող բառերը: Օրինակ՝

գագաթ-կատար

հովիկ-զեփյուռ

գեղեցիկ – սիրուն

տգեղ – անգեղ

պայծառ – լուսավոր

Հականիշ են կոչվում հակառակ իմաստ արտահայտող բառերը: Օրինակ՝

երկար-կարճ

խոշոր-մանր 

տանը շարունակել․․․

մութ – լույս

պինդ – փափուկ

մաքուր – կեղտոտ

գեղեցիկ – տգեղ

2. Խնդրում եմ կարդալ տեքստը և գտնել բնությունը բնութագրող բառերը․

Լռություն կա Կաքավաբերդի ավերակներում։ Միայն ձորի մեջ աղմկում է Բասուտա գետը, քերում է ափերը և հղկում հունի կապույտ որձաքարը։ Իր նեղ հունի մեջ գալարվում է Բասուտա գետը, ասես նրա սպիտակ փրփուրի տակ ոռնում են հազար գամփռներ և կրծում քարե շղթաները։

Պարիսպների գլխին բույն են դրել ցինը և անգղը։ Հենց որ բերդի պարիսպների տակ ոտնաձայն է լսվում, նրանք կռնչյունով աղմկում են, թռչում են բներից և ահարկու պտույտներ անում բերդի կատարին։ Ապա բարձրանում է քարե արծիվը, կտուցը կեռ թուր, մագիլները՝ սրածայր նիզակներ, փետուրները որպես պողպատե զրահ։

Կաքավաբերդի բարձունքի միակ ծաղիկը ալպիական մանուշակն է, ցողունը կաքավի ոտքի պես կարմիր, ծաղիկը ծիրանի գույն։ Քարի մոտ է բսնում ալպիական մանուշակը, պարիսպների տակ։ Արևից քարերը տաքանում են, և երբ ամպերը ծածկում են քար ու պարիսպ, մանուշակը թեքվում է, գլուխը հենում քարին։ Ծաղկափոշու մեջ թաթախված գունավոր բզեզին մանուշակը ճոճք է թվում, աշխարհը՝ ծիրանագույն բուրաստան։ Ակսել Բակունց՝ <<Ալպիական մանուշակ>>։

Ձոր,գետ,որձաքար,ծաղիկ,մանուշակ,ցողուն

3․ Վերհիշելով դ-թ,բ-փ,գ-ք,ձ-ց,օ-ո,է-ե ուղղագրությունը՝ լրացնում ենք բաց թողնված տառերը․

Այսպիսով՝

էներգիա, վրաերթ, երես, որևէ, մանրէ, էինք,վերելք, գետեզր,կիսաեփ,լայնէկրան,վայրէջք, երանգ, եզր:

Домашнее задание

1.Учебник стр. 23 упражнение 9

Употребите данные существительные со словом мой или моя. Запишите

в два столбика отдельно слова мужского и женского рода.

Лагерь –  мужского

букварь – женского

кровать –  женского

день – мужского

камень – мужского

конь – мужского

лошадь – женского

гость – мужского

рубль – мужского

календарь – мужского

жизнь – женского

словарь – мужского

медведь – женского

морковь – женского

2.Составь сочетания имен существительных со словами мой, моя, мое, укажи род.

Свеча, полотно, друг, взгляд, дочка, вьюга, ружье, озеро, кроссворд, жилище.

Свеча – моя

Полотно – мое

Друг – мой

Взгляд – мой

Дочка – моя

Вьюга – моя

Ружье – мое

Озеро – мое

Кроссворд – мой

Жилище – мое

3.Определи род существительных, запиши слова в три столбика. Над столбиками напиши :м.р., ж.р, ср.р.

Жидкость, кино, киносъемка, килограмм, рассада, питье, свет, поездка, новоселье, подъезд, троллейбус.ь

Жидкость – ж.р

Кино – ср.р.

Киносъемка – ж.р.

Килограмм – м.р.

Рассада – ж.р.

Питье – ср.р.

Свет – м.р.

Поездка – ж.р.

Новоселье – ср.р.

Подъезд – м.р.

Троллейбусь – м.рю