Դասարանական աշխատանք

204. Քարտեզի վրա, որի մասշտաբը 1/10000000 է, Երևանի և Թբիլի­
սիի հեռավորությունը 1 4/5 սմ է։ Որքա՞ն է Երևանի և Թբիլիսիի
իրական հեռավորությունը։

1/4/5 x 10000000=9/5x 10000000=90000000/5=18000000

18000000սմ=180կմ

Պատ ՝ 180 կմ:

205. Հողակտորի հատակագծի մասշտաբը 1 ։ 5000 է։ Ինչքա՞ն կլինի հո­
ղակտորում երկու կետերի հեռավորությունը, եթե համապատաս­
խան կետերի հեռավորությունը հատակագծում հավասար է

ա) 3 սմ-ի

3·5000=15000

բ) 1/2 սմ-ի,

1/2· 5000=5000/2=2500

գ) 10 սմ-ի,

10·5000=50000

դ) 1ամբ 1/2 սմ-ի,

3/2 · 5000=15000/2=7500