Համաչափություն

236. Համաչա՞փ են արդյոք պատկերները տարված ուղղի նկատմամբ
(տե՛ս նկ. 13)։ Կարո՞ղ են արդյոք այդ պատկերները համաչափ լինել
մեկ ուրիշ ուղղի նկատմամբ:

ա. Համաչափ է:

բ. համաչափ չէ:

գ. համաչափ չէ:


237. Եթե A կետը համաչափ է B կետին, ապա համաչափ կլինի՞ արդյոք
B կետը A կետին:

Այո:

240. Պատկերի համաչափության առա՞նցքն է արդյոք տարված ուղիղը
(տե՛ս նկ. 15)

ա. Ոչ

բ. ոչ

գ.այո

դ. ոչ

ե. այո

զ. այո:

Հայոց լեզու․ Տնային առաջադրանք

Ձևաբանություն

Խոսքի մասեր

Հայերենում կա տասը խոսքի մաս՝ գոյական,ածական,թվական,դերանուն,բայ,մակբայ,կապ, շաղկապ,ձայն,արկություն և վերաբերական(եղանակավորող բառեր)։

Գոյականը ցույց է տալիս առարկա։

Առարկա ասելով հասկանում ենք՝

  1. իր, oրինակ՝  պահարան

2. կենդանի, oրինակ՝ շուն

3.երևույթ, օրինակ՝ անձրև

4.անձինք, oրինակ՝ մարդ

Ընթերցանություն,Վիլյամ Սարոյան ,Գեղեցիկ սպիտակ ձիու ամառը

Հարցեր և առաջադրանքներ

1.Անծանոթ բառերը դուրս գրիր և բառարանի օգնությամբ բացատրիր։

Դյուրաբորբոք – շուտ գրգռվող

2. Ինչերի հետ է համեմատվում Քրիստինեն, դուրս գրիր համեմատությունները։

3.Ընտրիր քո սիրած փոքրիկ հատվածը պատմվածքում և դուրս գրիր գոյականները։

Մուրադը փաթաթվեց ձիուն, քիթը սեղմեց նրա քթին, ափով մեղմ շոյեց, և մենք հեռացանք։

Ձի, քիթ, ափ

4..Բնութագրիր Արամին

Արամը շատ լավ, ընկերասեր, խելացի, ուրիշների մասին մտածող տղա էր։ Շատ էր սիրում ձիերին և ձի հեծնել։

5.Մուրադին՝ ա) մեղադրիր, բ) արդարացրու ,գ) բնութագրիր

Մուրադը չարաճճի, ընկերասեր, բարի, <<իր ասելով կենդանիների լեզուն հասկացող>> տղա էր և ոչ մի բանով նման չէր Արամին։

3.Լրացուցիչ առաջադրանքներ

1.Տրված բառերը խմբավորիր ըստ խոսքի մասերի։

2.Հող, սղոց, բուժակ, փայտ, պտուտակ, վիրավոր, բուժել, բժիշկ, մաքուր, սրսկել, հարթ, կանաչ, զգուշորեն, կարգին, համառորեն, գարնանային, փայլուն։

գոյական – հող, սղոց, բուժակ, փայտ, պտուտակ, բժիշկ

ածական – վիրավոր, մաքուր, հարթ, կանաչ, կարգին, գարնանային, փայլուն

բայ – բուժել, սրսկել

մակբայ – զգուշորեն, համառորեն

3.Կետերի փոխարեն գրիր ուն կամ յուն ածանցը։

ա ) Քամին խաղում էր պաղպաջյուն ալիքների հետ։

բ) Դողդոջուն ձայնը մատնեց , որ վախենում է։

գ) Սիրով էր տանում հիվանդի քրթմնջյունն ու բողոքը։

դ) Դալար սաղարթի սոսափյունը խաղաղություն էր բերում։